Pulterit rf

Beskrivning av styrelsens roller

Ordförande

Organiserar styrelsens möten, leder talen vid styrelsemötena och ansvarar för styrelsens och föreningens hela verksamhet. Representera föreningen vid olika evenemang och sköter externa förbindelserna med andra föreningar och universitet.

Vice ordförande

Ansvarar för föreningens verksamhet tillsammans med ordföranden och agerar vid behov i dennes ställe om ordföranden är frånvarande.

Sekreterare

För protokoll från styrelsemötena och förvarar arkivet med mötesdokument. Tar hand om allt praktiskt pappersarbete i nära samarbete med föreningens ordförande.

Skattmästare

Sköter föreningens ekonomi. Förbereder finansiella redogörelser om bokslut, årsbudgetar och andra beräkningar av utgifter och inkomster. Övervakar föreningens ekonomiska utgifter. Förutom ordföranden har kassören tillgång till föreningens konton.

Evenemangsansvarig

Ansvarar för att organisera och genomföra föreningens evenemang som fester, sitser och traditionella årliga firanden. Samarbetar nära med andra ämnesföreningar och fakulteten.

Informationsansvarig

Ansvarar om att informera föreningens medlemmar om dess evenemang och för att vidarebefordra e-post till föreningen på både finska och svenska. Verksamheten kommuniceras på ett jämlikt sätt till alla medlemmar.

Exkursionsansvarig

Organiserar utflykter, forskningsresor eller företagsbesök utomlands eller i Finland för medlemmarna, vanligtvis en gång om året. Tillsammans med evenemangsansvariga ansvarar de för att hitta sponsorer och ordna andra praktiska arrangemang som berör utflykten.

Skolnings- och socialpolitisk ansvarande

Ansvarar för att främja studenternas akademiska och utbildningsrelaterade frågor samt för att föra fram medlemmarnas åsikter till institutionens personal. Ansvarar för studenternas psykiska välbefinnande i förhållande till studierna och andra frågor (t.ex. inkomstförändringar, hälsovård och tillgängliga tjänster). Utvecklar studenternas fysiska och sociala miljö i samarbete med styrelsen (handledning, missbruk, bekvämlighet/hälsa/säkerhet i studieutrymmena, atmosfär, flexibla studiealternativ). Ser till att föreningens verksamhet bedrivs på ett jämlikt sätt för alla medlemmar i föreningen.