Pulterit ry

Toimihenkilökuvaukset

Iskoksen päätoimittaja

Vastaa ainejärjestölehden Iskoksen toimittamisesta, painosta sekä ilmestymisestä kaksi kertaa lukukaudessa. Visualisoi yhdessä tapahtumatoimihenkilön kanssa lehden ulkoason sekä sisällön.

Liikuntavastaava

Järjestää yhdistyksen jäsenille liikunnallisia aktiviteetteja. Huolehtii viikottaisesta liikuntavuorosta jäsenistölle sekä vastaa muista yhdistyksen sisäisistä ja muiden ainejärjestön välisistä turnauksista. Vastaa liikuntatilojen varauksesta sekä välinehuollosta. Toimii yhteyshenkilönä myös järjestön ja yrityksien välillä.

Ekskursiotoimihenkilö

Avustaa ekskursiovastaavaa ekskursioiden järjestämisessä.

Somevastaava

Vastaa jaetusta sisällöstä sekä visuaalisesta ulkonäöstä sosiaalisilla kanavilla. Päävastuualue sisällön jakamisessa on Instagramissa.

Webmasteri

Ylläpitää yhdistyksen nettisivuja sekä pitää huolen niiden ajantasaisuudesta.

Tapahtumatoimihenkilö

Auttaa tapahtumavastaavia yhdistyksen tapahtumien järjestelyissä sekä myyntivuoroissa. On valmis osallistumaan nakitus hommiin.

Iskoksen toimittaja

Toimittaa Iskoksen kaksi kertaa vuodessa yhdessä Iskoksen päätoimittajan kanssa.

Yritysyhteistyövastaava

Toimii yhdyshenkilönä yhdistyksen sekä yrityksien välillä. Vastaa yritysyhteistyön toimivuudesta.

Alumnivastaava

Toimii linkkinä yhdistyksen sekä alumnien välillä. Toimii myös yhdyshenkilönä yhdistyksen sekä alumnijärjestön Jurassic ry:n välillä.

Kansainvälisyysvastaava

Vastuualueenaan kansainvälisyys yhteistyössä Hybridi ry:n kanssa. Huolehtii kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä esittää yhdistyksen toimintaa kansainvälisille opiskelijoille.

Ympäristövastaava

Vastuualueenaan ympäristöasiat ja kestävä kehitys yhdistyksen toiminnassa sekä tapahtumissa. Ympäristövastaava seuraa ympäristösuunnitelman toteutumista vuosittain.

Piltti- ja keltanokkavastaavat

Toimii yhteys- ja vastuuhenkilönä yliopiston, järjestöjen ja tuutoreiden välillä. Tiedottaa tuutoreita ja suunnittelee yhdessä tuutoreiden kanssa orientaatioviikon ohjelman.

Hybridi ry:n edustajajäsen sekä äänivaltaiset henkilöt ja näiden varahenkilöt

Hybridi ry:n edustajajäsen tiedekunnan Hybridi ry:n hallituksessa sekä kaksi äänivaltaista edustajaa yhdistyksen kevät- ja syyskokouksia varten.

Toiminnantarkastajat ja näiden varahenkilöt

Suorittaa yhdistyksen vuoden tilitarkastuksen.